นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน


นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน

 [ ลงประกาศ ]
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย พ.ศ. 2549 - วิกิพีเดีย
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกจะครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ..... นิภา พรรณ สายทอง ... 38 นางบุศรา โพธิสุข .... 1 นายอภิวัฒน์ จันทคณางกูร 2 นางพรทิพย์ เดชะ นะ 3 นายจำนงค์ แรกพินิจ 4 นายเดชา สามารถ 5 นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 6 ... สุดเขต วัชโรบ ล ...
http://th.wikipedia.org/wiki/การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย_พ.ศ._2549

คำค้น: นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน
 หน้า 1/1495 รายชื่อบัญชีเลือกตั้ง จังหวัด กรุงเทพ
ฐามหาโพธิ์. 2472-02-14 10090051033 8/3. คลองตัน. เขตคลองเตย. 2 3100901482815 ..... นิภาพร. เพียรมานะ. 2501-10-20 10090646312 1286. พระโขนง. เขตคลองเตย ...
http://122.154.24.205/CheckData/fast_moac/bangkok.pdf

คำค้น: นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน
 เอกสารวิจัยในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต และรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต
3, กิตติพงษ์, เตชะพันธุ์, 2534, พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. ... 7, ศักดา, กันหาเวียง, 2535, การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. 8, ประกาศิต ..... 108, สุวพร, ล้ำประสิทธิ์, 2540, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการรื้อ ปรับระบบ .... 177, นิภาวรรณ์, ศรีโลฟุ้ง, 2543, วัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษา กรณี ศึกษา ม. ...
http://www.pol.cmu.ac.th/research/IS-ThesisData.htm

คำค้น: นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน
 คํา สั่ งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการ
23 ก.ย. 2011 ... เรื่อง แตง ตั้งเจาพนักงานผูด ํา เนินการเลือกตั้งและเจาหนาที่ ประจํา หนว ย ... นฤมล โพธิ์ พิรุณ ... นางนิภาพร วงศวานิช ) ... ประจํา หนว ยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือ ...
http://www.sukhothai2.go.th/skt251/e_office/sktupload/dl.php?filename=g1-ͧШ.pdf.pdf

คำค้น: นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน

นิภาพร ผินโพธิ์ เลือกตั้งเขตไหน