น้ำมัน


น้ำมัน

รูป   รายละเอียด ราคา
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 
[เคมีภัณฑ์] ค้นหา : น้ำมัน , น้ำมันเก่า ,
-
  Tel.
  -
 
[เว็บโฮสติ้ง] ค้นหา : น้ำมันเตา , น้ำมัน ,
-
  -
  -
  -
  8,400 บาท
 
[ต้นไม้] ค้นหา : ปาล์ม , น้ำมัน , อีสาน , เลย , อรรถพล ,
0 บาท
 
 
  190 บาท
 
ADTฟ้องไซโยแพ้แล้ว สมาคมเตรียมฟ้องเพิกถอนอุสิทธิบัตรต่อเตรียมฟ้องเพิกถอนอุสิทธิบัตรต่อ 10 เมษายน 2555เรื่อง ขอให้ท่านเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4816 ,4818 ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 เจ้าของอนุสิทธิบัตร คือ นายสามารถสร้งบันฑิตและคณะเรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร จำนวน 10 ฉบับ 3. สำเนาฎีกาที่ 475/2597 (ย่อ) จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย มีสิทฺพร้อมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อตรวจสอบ อีกทั้งใช้สิทธิในฐานะผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ถึงแหล่งที่มาของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของสินค้าบริการ และข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542ข้อ1. ข้อเท็จจริง เมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ข้าพเจ้า ได้ซื้อตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ มาเพื่อใช้บริการทางการค้า ซึ่งการขายนั้นมีหลายตัวแทน/บริษัทที่อ้างถึงว่าถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้บริการสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการทราบข่าวมาว่ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ข้อหาละเมิด) ซึ่งถ้ามีการชนะหรือแพ้กันแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้หยอดเหรียญจะต้องมีความผิดทางกฎหมายในการละเมิด แล้วจะมีบุคคลใดรับผิดชอบซึ่งท่านในฐานะผู้จดทะเบียนมีความไม่รอบคอบ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทชนะคดีเก็บตู้/บังคับบริษัทที่แพ้คดี ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้และผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับกรรมจากการอนุญาตของท่านซึ่งเป็นการกระทำของท่าน กล่าวคือ ต้องเสียเงินฟรี ถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยึดตู้น้ำมันหยอดเหรียญโดยไม่ได้รับการเยียวยา แต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวปรากฎว่า มีการโฆษณาขายสินค้า และใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ พ.ศ. 2549 แล้ว นิตยสารดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไป ตามร้านหนังสือ ส่วนการที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือบริษัท นำสิ่งประดิษฐ์มาขอจดทะเบียนต่อท่านในภายหลังมีการเผยแพร่ทางนิตยสารชี้ช่องทางรวยแล้ว มีจำหน่ายแพร่หลายแล้วทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เคยมีตู้เติมเงินออนไลฯหยอดเหรียญอัตโนมัติมาแล้ว ข้อ 2. ข้อกฎหมาย อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ การประดิษฐ์คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการ หรือวิธีใหม่ๆในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร หต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่มีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อายุการให้คุ้มครอง อนุสิทธิบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี) งานที่ปรากฎอยู่แล้ว ให้หมายถึงการประดิษฐ์ต่อไปนี้ด้วยมาตรา 6วรรคสอง คือ (1)การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสารสิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยทาง Internet ทาง website ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแล้ว (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแต่ยังมิได้ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร การประดิษฐ์ที่มีใช้อย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแพร่หลายไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสมอไป แต่ประเด็นคือการประดิษฐ์ได้เผยแพร่ไปสู้สาธารณชนหรือไม่เท่านั้น ส่วนตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ ไม่ใช่เครื่องเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกันได้ มาตรา6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง ส่วนนอกราชอาณาจักรอยู่ในวงเล็บอื่นแพร่หลายเมื่อใดก่อนวันขอรับสิทธิบัตร กรณีวันขอรับสิทธิบัตรก็มีข้อพิจารณาสามกรณีว่าอะไรกันแน่ที่จะเป็นวันขอรับสิทธิบัตร ประการแรกวันที่มีการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอนั้น หากยื่นแล้วเอกสารไม่ครบก็ถือว่าไม่เป็นการรับคำขอ เพราะในกรณีที่มีข้อพิพาทใหม่หรือไม่ ดูในการยื่นคำขอเท่านั้น ต้องรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับไปพิจารณา กรณีที่สองคือ กรณีตามมาตรา19 ได้แก่กรณีที่นำเอาการประดิษฐ์นั้นออกแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกบุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกในวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ ความแพร่หลายของมาตรา 6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง นั้นไม่มีข้อยกเว้นความแพร่หลายในมาตรา6 วรรคสอง (1) นั้นไม่มีข้อยกเว้น แม้ผู้ประดิษฐ์เองเป็นผู้นำการประดิษฐ์ออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือมีผู้อื่นนำการประดิษฐ์นั้นออกจำหน่ายแพร่หลายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจนแพร่หลายก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรจนแพร่หลายก็มีผลให้การประดิษฐ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่อีกต่อไป เช่น ก คิดประดิษฐ์สินค้าขึ้นผลิตได้พันชุดหรือผลิตยารักษาโรคนำไปให้คนทดลองใช้หนึ่งพันชุด เช่นนี้ถือว่าแพร่หลายแล้วแม้ว่าจะเป็นการทดลองก็ตามเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นงานที่ได้เปิดเผยแพร่หลายแล้ว (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ก็ถือว่าเป็นการแพร่หลายแล้ว ข้อ3. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ หรือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามแต่จะเรียก เมื่อนำเงื่อนไขของอนุสิทธิบัตร แก้ไขปรับปรุงเทคนิคเล็กน้อย ทั้งทางรูปลักษณืภายนอกและอะไหล่ภายใน แล้วนำอนุสิทธิบัตรมาแจ้งจับ/ร้องทุกข์ สร้างความแตกแยกให้สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้คนซื้อ-บริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นอย่างมาก ท่านในฐานะผู้อนุญาต/อนุมัติ จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรืออนุสิทธิบัตรนั้นเสีย ประกอบกับผู้ขออนุญาต ได้ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แพร่หลายแล้วที่ประเทศ USA จึงครบองค์ประกอบของกฎหมายที่จะเพิกถอนได้ โยท่านมีอำนาจในการเพิกถอนตามกฎหมาย ขอให้ท่านผู้มีอำนาจตามมาตรา 55 ,64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติ สิทธิบัตร (ฉบับ 3)พ.ศ. 2542 ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ฎีกาเลขที่ 475/2537 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930/2548 ราย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะยื่นเรื่องฟ้องร้องท่านต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศ หรือต่อหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรณ์ เพื่อเรียกให้ท่านมาชี้แจงถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง หรือศาลอื่น(ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการมีคำสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4816 , 4818 ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 10 เมษายน 2555เรื่อง ขอให้ท่านเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 เจ้าของอนุสิทธิบัตร คือ นายสามารถสร้งบันฑิตและคณะเรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร จำนวน 5 ฉบับ 3. สำเนาฎีกาที่ 475/2597 (ย่อ) จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย มีสิทฺพร้อมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อตรวจสอบ อีกทั้งใช้สิทธิในฐานะผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ถึงแหล่งที่มาของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของสินค้าบริการ และข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542ข้อ1. ข้อเท็จจริง เมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 ข้าพเจ้า ได้ซื้อตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ มาเพื่อใช้บริการทางการค้า ซึ่งการขายนั้นมีหลายตัวแทน/บริษัทที่อ้างถึงว่าถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้บริการสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการทราบข่าวมาว่ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ข้อหาละเมิด) ซึ่งถ้ามีการชนะหรือแพ้กันแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้หยอดเหรียญจะต้องมีความผิดทางกฎหมายในการละเมิด แล้วจะมีบุคคลใดรับผิดชอบซึ่งท่านในฐานะผู้จดทะเบียนมีความไม่รอบคอบ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทชนะคดีเก็บตู้/บังคับบริษัทที่แพ้คดี ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้และผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับกรรมจากการอนุญาตของท่านซึ่งเป็นการกระทำของท่าน กล่าวคือ ต้องเสียเงินฟรี ถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยึดตู้น้ำมันหยอดเหรียญโดยไม่ได้รับการเยียวยา แต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวปรากฎว่า มีการโฆษณาขายสินค้า และใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แล้ว นิตยสารดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไป ตามร้านหนังสือ ส่วนการที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือบริษัท นำสิ่งประดิษฐ์มาขอจดทะเบียนต่อท่านในภายหลังมีการเผยแพร่ทางนิตยสารชี้ช่องทางรวยแล้ว มีจำหน่ายแพร่หลายแล้วทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เคยมีตู้เติมเงินออนไลฯหยอดเหรียญอัตโนมัติมาแล้ว ข้อ 2. ข้อกฎหมาย อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ การประดิษฐ์คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการ หรือวิธีใหม่ๆในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร หต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่มีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อายุการให้คุ้มครอง อนุสิทธิบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี) งานที่ปรากฎอยู่แล้ว ให้หมายถึงการประดิษฐ์ต่อไปนี้ด้วยมาตรา 6วรรคสอง คือ (1)การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสารสิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยทาง Internet ทาง website ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแล้ว (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแต่ยังมิได้ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร การประดิษฐ์ที่มีใช้อย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแพร่หลายไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสมอไป แต่ประเด็นคือการประดิษฐ์ได้เผยแพร่ไปสู้สาธารณชนหรือไม่เท่านั้น ส่วนตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ ไม่ใช่เครื่องเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกันได้ มาตรา6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง ส่วนนอกราชอาณาจักรอยู่ในวงเล็บอื่นแพร่หลายเมื่อใดก่อนวันขอรับสิทธิบัตร กรณีวันขอรับสิทธิบัตรก็มีข้อพิจารณาสามกรณีว่าอะไรกันแน่ที่จะเป็นวันขอรับสิทธิบัตร ประการแรกวันที่มีการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอนั้น หากยื่นแล้วเอกสารไม่ครบก็ถือว่าไม่เป็นการรับคำขอ เพราะในกรณีที่มีข้อพิพาทใหม่หรือไม่ ดูในการยื่นคำขอเท่านั้น ต้องรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับไปพิจารณา กรณีที่สองคือ กรณีตามมาตรา19 ได้แก่กรณีที่นำเอาการประดิษฐ์นั้นออกแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกบุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกในวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ ความแพร่หลายของมาตรา 6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง นั้นไม่มีข้อยกเว้นความแพร่หลายในมาตรา6 วรรคสอง (1) นั้นไม่มีข้อยกเว้น แม้ผู้ประดิษฐ์เองเป็นผู้นำการประดิษฐ์ออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือมีผู้อื่นนำการประดิษฐ์นั้นออกจำหน่ายแพร่หลายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจนแพร่หลายก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรจนแพร่หลายก็มีผลให้การประดิษฐ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่อีกต่อไป เช่น ก คิดประดิษฐ์สินค้าขึ้นผลิตได้พันชุดหรือผลิตยารักษาโรคนำไปให้คนทดลองใช้หนึ่งพันชุด เช่นนี้ถือว่าแพร่หลายแล้วแม้ว่าจะเป็นการทดลองก็ตามเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นงานที่ได้เปิดเผยแพร่หลายแล้ว (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ก็ถือว่าเป็นการแพร่หลายแล้ว ข้อ3. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ หรือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามแต่จะเรียก เมื่อนำเงื่อนไขของอนุสิทธิบัตร แก้ไขปรับปรุงเทคนิคเล็กน้อย ทั้งทางรูปลักษณืภายนอกและอะไหล่ภายใน แล้วนำอนุสิทธิบัตรมาแจ้งจับ/ร้องทุกข์ สร้างความแตกแยกให้สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้คนซื้อ-บริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นอย่างมาก ท่านในฐานะผู้อนุญาต/อนุมัติ จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรืออนุสิทธิบัตรนั้นเสีย ประกอบกับผู้ขออนุญาต ได้ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แพร่หลายแล้วที่ประเทศ USA จึงครบองค์ประกอบของกฎหมายที่จะเพิกถอนได้ โยท่านมีอำนาจในการเพิกถอนตามกฎหมาย ขอให้ท่านผู้มีอำนาจตามมาตรา 55 ,64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติ สิทธิบัตร (ฉบับ 3)พ.ศ. 2542 ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ฎีกาเลขที่ 475/2537 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ราย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะยื่นเรื่องฟ้องร้องท่านต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศ หรือต่อหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรณ์ เพื่อเรียกให้ท่านมาชี้แจงถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง หรือศาลอื่น(ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการมีคำสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
55,000 บาท
 
ADTฟ้องไซโยแพ้แล้ว สมาคมเตรียมฟ้องเพิกถอนอุสิทธิบัตรต่อเตรียมฟ้องเพิกถอนอุสิทธิบัตรต่อ 10 เมษายน 2555เรื่อง ขอให้ท่านเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4816 ,4818 ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 เจ้าของอนุสิทธิบัตร คือ นายสามารถสร้งบันฑิตและคณะเรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร จำนวน 10 ฉบับ 3. สำเนาฎีกาที่ 475/2597 (ย่อ) จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย มีสิทฺพร้อมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อตรวจสอบ อีกทั้งใช้สิทธิในฐานะผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ถึงแหล่งที่มาของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของสินค้าบริการ และข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542ข้อ1. ข้อเท็จจริง เมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ข้าพเจ้า ได้ซื้อตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ มาเพื่อใช้บริการทางการค้า ซึ่งการขายนั้นมีหลายตัวแทน/บริษัทที่อ้างถึงว่าถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้บริการสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการทราบข่าวมาว่ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ข้อหาละเมิด) ซึ่งถ้ามีการชนะหรือแพ้กันแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้หยอดเหรียญจะต้องมีความผิดทางกฎหมายในการละเมิด แล้วจะมีบุคคลใดรับผิดชอบซึ่งท่านในฐานะผู้จดทะเบียนมีความไม่รอบคอบ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทชนะคดีเก็บตู้/บังคับบริษัทที่แพ้คดี ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้และผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับกรรมจากการอนุญาตของท่านซึ่งเป็นการกระทำของท่าน กล่าวคือ ต้องเสียเงินฟรี ถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยึดตู้น้ำมันหยอดเหรียญโดยไม่ได้รับการเยียวยา แต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวปรากฎว่า มีการโฆษณาขายสินค้า และใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ พ.ศ. 2549 แล้ว นิตยสารดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไป ตามร้านหนังสือ ส่วนการที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือบริษัท นำสิ่งประดิษฐ์มาขอจดทะเบียนต่อท่านในภายหลังมีการเผยแพร่ทางนิตยสารชี้ช่องทางรวยแล้ว มีจำหน่ายแพร่หลายแล้วทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เคยมีตู้เติมเงินออนไลฯหยอดเหรียญอัตโนมัติมาแล้ว ข้อ 2. ข้อกฎหมาย อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ การประดิษฐ์คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการ หรือวิธีใหม่ๆในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร หต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่มีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อายุการให้คุ้มครอง อนุสิทธิบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี) งานที่ปรากฎอยู่แล้ว ให้หมายถึงการประดิษฐ์ต่อไปนี้ด้วยมาตรา 6วรรคสอง คือ (1)การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสารสิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยทาง Internet ทาง website ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแล้ว (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแต่ยังมิได้ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร การประดิษฐ์ที่มีใช้อย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแพร่หลายไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสมอไป แต่ประเด็นคือการประดิษฐ์ได้เผยแพร่ไปสู้สาธารณชนหรือไม่เท่านั้น ส่วนตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ ไม่ใช่เครื่องเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกันได้ มาตรา6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง ส่วนนอกราชอาณาจักรอยู่ในวงเล็บอื่นแพร่หลายเมื่อใดก่อนวันขอรับสิทธิบัตร กรณีวันขอรับสิทธิบัตรก็มีข้อพิจารณาสามกรณีว่าอะไรกันแน่ที่จะเป็นวันขอรับสิทธิบัตร ประการแรกวันที่มีการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอนั้น หากยื่นแล้วเอกสารไม่ครบก็ถือว่าไม่เป็นการรับคำขอ เพราะในกรณีที่มีข้อพิพาทใหม่หรือไม่ ดูในการยื่นคำขอเท่านั้น ต้องรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับไปพิจารณา กรณีที่สองคือ กรณีตามมาตรา19 ได้แก่กรณีที่นำเอาการประดิษฐ์นั้นออกแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกบุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกในวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ ความแพร่หลายของมาตรา 6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง นั้นไม่มีข้อยกเว้นความแพร่หลายในมาตรา6 วรรคสอง (1) นั้นไม่มีข้อยกเว้น แม้ผู้ประดิษฐ์เองเป็นผู้นำการประดิษฐ์ออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือมีผู้อื่นนำการประดิษฐ์นั้นออกจำหน่ายแพร่หลายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจนแพร่หลายก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรจนแพร่หลายก็มีผลให้การประดิษฐ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่อีกต่อไป เช่น ก คิดประดิษฐ์สินค้าขึ้นผลิตได้พันชุดหรือผลิตยารักษาโรคนำไปให้คนทดลองใช้หนึ่งพันชุด เช่นนี้ถือว่าแพร่หลายแล้วแม้ว่าจะเป็นการทดลองก็ตามเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นงานที่ได้เปิดเผยแพร่หลายแล้ว (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ก็ถือว่าเป็นการแพร่หลายแล้ว ข้อ3. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ หรือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามแต่จะเรียก เมื่อนำเงื่อนไขของอนุสิทธิบัตร แก้ไขปรับปรุงเทคนิคเล็กน้อย ทั้งทางรูปลักษณืภายนอกและอะไหล่ภายใน แล้วนำอนุสิทธิบัตรมาแจ้งจับ/ร้องทุกข์ สร้างความแตกแยกให้สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้คนซื้อ-บริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นอย่างมาก ท่านในฐานะผู้อนุญาต/อนุมัติ จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรืออนุสิทธิบัตรนั้นเสีย ประกอบกับผู้ขออนุญาต ได้ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แพร่หลายแล้วที่ประเทศ USA จึงครบองค์ประกอบของกฎหมายที่จะเพิกถอนได้ โยท่านมีอำนาจในการเพิกถอนตามกฎหมาย ขอให้ท่านผู้มีอำนาจตามมาตรา 55 ,64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติ สิทธิบัตร (ฉบับ 3)พ.ศ. 2542 ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ฎีกาเลขที่ 475/2537 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930/2548 ราย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะยื่นเรื่องฟ้องร้องท่านต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศ หรือต่อหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรณ์ เพื่อเรียกให้ท่านมาชี้แจงถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง หรือศาลอื่น(ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการมีคำสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4816 , 4818 ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 10 เมษายน 2555เรื่อง ขอให้ท่านเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 เจ้าของอนุสิทธิบัตร คือ นายสามารถสร้งบันฑิตและคณะเรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร จำนวน 5 ฉบับ 3. สำเนาฎีกาที่ 475/2597 (ย่อ) จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ และมีฐานะเป็นพลเมืองไทย มีสิทฺพร้อมขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อตรวจสอบ อีกทั้งใช้สิทธิในฐานะผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ถึงแหล่งที่มาของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของสินค้าบริการ และข้าพเจ้าขอใช้สิทธิตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542ข้อ1. ข้อเท็จจริง เมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 ข้าพเจ้า ได้ซื้อตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ มาเพื่อใช้บริการทางการค้า ซึ่งการขายนั้นมีหลายตัวแทน/บริษัทที่อ้างถึงว่าถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้บริการสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการทราบข่าวมาว่ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ข้อหาละเมิด) ซึ่งถ้ามีการชนะหรือแพ้กันแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้หยอดเหรียญจะต้องมีความผิดทางกฎหมายในการละเมิด แล้วจะมีบุคคลใดรับผิดชอบซึ่งท่านในฐานะผู้จดทะเบียนมีความไม่รอบคอบ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทชนะคดีเก็บตู้/บังคับบริษัทที่แพ้คดี ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อตู้และผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับกรรมจากการอนุญาตของท่านซึ่งเป็นการกระทำของท่าน กล่าวคือ ต้องเสียเงินฟรี ถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยึดตู้น้ำมันหยอดเหรียญโดยไม่ได้รับการเยียวยา แต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าวปรากฎว่า มีการโฆษณาขายสินค้า และใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แล้ว นิตยสารดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไป ตามร้านหนังสือ ส่วนการที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือบริษัท นำสิ่งประดิษฐ์มาขอจดทะเบียนต่อท่านในภายหลังมีการเผยแพร่ทางนิตยสารชี้ช่องทางรวยแล้ว มีจำหน่ายแพร่หลายแล้วทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เคยมีตู้เติมเงินออนไลฯหยอดเหรียญอัตโนมัติมาแล้ว ข้อ 2. ข้อกฎหมาย อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ การประดิษฐ์คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการ หรือวิธีใหม่ๆในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร หต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่มีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อายุการให้คุ้มครอง อนุสิทธิบัตร 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี) งานที่ปรากฎอยู่แล้ว ให้หมายถึงการประดิษฐ์ต่อไปนี้ด้วยมาตรา 6วรรคสอง คือ (1)การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสารสิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยทาง Internet ทาง website ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแล้ว (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแต่ยังมิได้ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร การประดิษฐ์ที่มีใช้อย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรแพร่หลายไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสมอไป แต่ประเด็นคือการประดิษฐ์ได้เผยแพร่ไปสู้สาธารณชนหรือไม่เท่านั้น ส่วนตู้เติมเงินหยอดเหรียญออนไลน์ ไม่ใช่เครื่องเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกันได้ มาตรา6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง ส่วนนอกราชอาณาจักรอยู่ในวงเล็บอื่นแพร่หลายเมื่อใดก่อนวันขอรับสิทธิบัตร กรณีวันขอรับสิทธิบัตรก็มีข้อพิจารณาสามกรณีว่าอะไรกันแน่ที่จะเป็นวันขอรับสิทธิบัตร ประการแรกวันที่มีการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอนั้น หากยื่นแล้วเอกสารไม่ครบก็ถือว่าไม่เป็นการรับคำขอ เพราะในกรณีที่มีข้อพิพาทใหม่หรือไม่ ดูในการยื่นคำขอเท่านั้น ต้องรับอย่างเป็นทางการ เพื่อรับไปพิจารณา กรณีที่สองคือ กรณีตามมาตรา19 ได้แก่กรณีที่นำเอาการประดิษฐ์นั้นออกแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกบุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกในวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ ความแพร่หลายของมาตรา 6 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง นั้นไม่มีข้อยกเว้นความแพร่หลายในมาตรา6 วรรคสอง (1) นั้นไม่มีข้อยกเว้น แม้ผู้ประดิษฐ์เองเป็นผู้นำการประดิษฐ์ออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือมีผู้อื่นนำการประดิษฐ์นั้นออกจำหน่ายแพร่หลายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจนแพร่หลายก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรจนแพร่หลายก็มีผลให้การประดิษฐ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่อีกต่อไป เช่น ก คิดประดิษฐ์สินค้าขึ้นผลิตได้พันชุดหรือผลิตยารักษาโรคนำไปให้คนทดลองใช้หนึ่งพันชุด เช่นนี้ถือว่าแพร่หลายแล้วแม้ว่าจะเป็นการทดลองก็ตามเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นงานที่ได้เปิดเผยแพร่หลายแล้ว (2)การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ก็ถือว่าเป็นการแพร่หลายแล้ว ข้อ3. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ หรือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามแต่จะเรียก เมื่อนำเงื่อนไขของอนุสิทธิบัตร แก้ไขปรับปรุงเทคนิคเล็กน้อย ทั้งทางรูปลักษณืภายนอกและอะไหล่ภายใน แล้วนำอนุสิทธิบัตรมาแจ้งจับ/ร้องทุกข์ สร้างความแตกแยกให้สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้คนซื้อ-บริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นอย่างมาก ท่านในฐานะผู้อนุญาต/อนุมัติ จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรืออนุสิทธิบัตรนั้นเสีย ประกอบกับผู้ขออนุญาต ได้ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แพร่หลายแล้วที่ประเทศ USA จึงครบองค์ประกอบของกฎหมายที่จะเพิกถอนได้ โยท่านมีอำนาจในการเพิกถอนตามกฎหมาย ขอให้ท่านผู้มีอำนาจตามมาตรา 55 ,64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติ สิทธิบัตร (ฉบับ 3)พ.ศ. 2542 ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ฎีกาเลขที่ 475/2537 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ราย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะยื่นเรื่องฟ้องร้องท่านต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศ หรือต่อหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรณ์ เพื่อเรียกให้ท่านมาชี้แจงถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง หรือศาลอื่น(ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการมีคำสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1930 ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
55,000 บาท
หน้า 1 จาก 4 1 2 3 4

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ น้ำมัน

 [ ลงประกาศ ]
 น้ำมัน - วิกิพีเดีย
น้ำมัน (อังกฤษ: Oil) เป็นคำสามัญที่ใช้เรียกสารอินทรีย์ของเหลวที่ผสมเข้ากันไม่ได้ ( immiscible) กับน้ำ เนื่องจากน้ำมันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว คำว่า น้ำมัน ในภาษาอังกฤษ (Oil) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำมัน

คำค้น: น้ำมัน
 ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ ... น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผสมน้ำมันจากพืข 5% โดยปริมาตร ... ย.54 จะชะลอตัวลดต่ำลง เนื่องจากการปรับตัวลดลงของสินค้าหมวดน้ำมันเชื้อเพลิง ...
http://www.rakanammun.com/

คำค้น: น้ำมัน
 ราคาน้ำมัน - Energy Policy & Planning Office
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน MOGAS & HSD ย้อนหลัง. OIL - การเปลี่ยนแปลง ราคาน้ำมันในกรุงเทพ ของแต่ละผู้ค้า. Changes of Retail Oil Prices in Bangkok, ...
http://www.eppo.go.th/retail_prices.html

คำค้น: น้ำมัน
 ธุรกิจน้ำมัน - หน้าแรก PTT
ดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้มและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งในและ ต่างประทศ เน้นความเป็นผู้นำตลาดและพลังงานทดแทน บริหารจัดการคลังและการขนส่ง.
http://www.pttplc.com/TH/about-ptt-business-operations-oil-unit.aspx

คำค้น: น้ำมัน

น้ำมัน