รถรับจ้ืางราคาถูก


รถรับจ้ืางราคาถูก

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ รถรับจ้ืางราคาถูก

 [ ลงประกาศ ]
 ตัวยองค่ํการบริหารส่วบดําบลรับร่อ มึความประ
โครงการจัดซีอรถฟาร่ํมแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ่ใช้งาบ จํานวน ๑ ดับ ... ไมเปืบผู้ถูกเเจ้เวียบ ชือเปืบผู้ทืงาบของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหบ่วยการบริหารราขการส่วบ. ท้องถึบ ... เป็นบิดึบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจืางทํางานทืสอบราคาตังกลาว. ๒.
http://www.chumphon.go.th/2010/pgs/downloads.php?a=1&did=2430&id=44

คำค้น: รถรับจ้ืางราคาถูก
 เรือง สอบราคาจ้างพนักงาบขับรถยบต์ราขการห็สํ
15 ก.ย. 2011 ... กรม มวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยบต์ของราชการ จํานวน 2 คน ... ใมเปบผูทถูกระบุชอใวเ้บบญขรายขอผูทงาบของทางราชการ เเละใตเเจงเวอบฃอเเลว. . ใม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธิ์หรือควาง|คุ้มกับ ซึงอาจปฏิเสธใม่ยอมขืบคาลใทย เวับแต่รัฐบาล .... ผ้ รับจืางต้องยิบยอมให้ผ้ว่าจัาหักเงืบค่าจ้างตามอัตราทึกําทบดใว่ํใบสัญญา ...
http://www.tmd.go.th/programs\uploads\procurement\2011_09_15_12_06_45_2011-09-15.pdf

คำค้น: รถรับจ้ืางราคาถูก
 สรุปผลการดําเบืบการจัดซือจืดจ้างใบรอบเด๊อบà
คิวปึค มารํเก็ตติ์ ฮิบเตอร์เบชับเเบล ถูกต้องตามเงือนไข เเละราคาต๋าสุด. 2 จ้างซ่อมรถยบต์ ... ล่ําดับหี งานจัดซือจัดจ้าง วิธีซีอ / จัา ผู้เลบอราคา และราคาทืเสบอ ผู้เ้ด้รับการคัดเลือกเเ ละราคา (ราคากลาง) โตยสังเขป .... 75 จืางซ่อมรถยบต์ ฮจ-1371 - ตกลงราคา 56961.45 บ .
http://library.dsd.go.th/dsdinfor/pagedata/frmDocOpen.aspx?filename=010400003528_0.pdf

คำค้น: รถรับจ้ืางราคาถูก
 รรูพากร เรือง สอบราคาจุ้ฟังเหมาพบักงาบขับยา¸
เป็บผู้มีอาซึพรับจืางเหมางาบดังกล่าว โดยให้เเบบผลงาบ (สัญญา) เพือประกอบ. การ พิจารณาด้วย ... ๒.๒ ผู้เสบอราคาตัองใม่เป็บผู้ทืถูกระบุชีอใว้ในรายซือผู้หิงานของทาง ราชการ ..... ผ้รับจ้างเป็บผัดเเลอย่ โดยมึเงีอบใขใม่ระบรายชือพบักงาบข้บรถลําหรับรถยบดํทึ จ้างเหมา ...
http://www.rd.go.th/tak/fileadmin/user_upload/internet/tak/announce/Mob.pdf

คำค้น: รถรับจ้ืางราคาถูก
 ระเบยบสํานกนายกรฐมนตร
(๑๐) ระเบยบว่าด้วยการจืางออกเเบบเเละควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๑ ... แ ท ใ' 'จื ้ ". การจ้าง ใหหมายความรวมถการจางทาของเเละการรับขนตามประมวลคฎหมาย ..... ระบุย หอเป็นการเฉพาะ ซหมายความรวมถ อะ ทล่ รถประจําต่ําเเหน หรอยารักษาโรคทีไม่ต้อง. ไ่่ \ชู้ ' ่้ ั ถ้ํ ร่ํ . ..... (๓) พจารณาคดเลอกพสดุหรองานจางของผูเสนอราคาถูกตองตาม (๒) ...
http://home.kku.ac.th/praudit/law/01_assets/01_2535_assets.pdf

คำค้น: รถรับจ้ืางราคาถูก

รถรับจ้ืางราคาถูก