+ + + ชุ ด เ ค รื่ อ ง เ ล่ น เ ก ม ส์ P L A Y S T A T I O N 2 สำ ห รั บ ค อ เ ก ม ส์ ตั ว จ ริ

หน้าแรก » เกมส์ และ ของเล่น » เพลสเตชัน

+ + + ชุ ด เ ค รื่ อ ง เ ล่ น เ ก ม ส์ P L A Y S T A T I O N 2 สำ ห รั บ ค อ เ ก ม ส์ ตั ว จ ริ
+ + + ชุ ด เ ค รื่ อ ง เ ล่ น เ ก ม ส์ P L A Y S T A T I O N 2 สำ ห รั บ ค อ เ ก ม ส์ ตั ว จ ริ ง + + +

P A C K A G E 1
เ ค รื่ อ ง สี ดำ ร า ค า 1 1, 5 0 0 บ า ท
อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น ก ล่ อ ง มี
จ อ ย อ น า ล็ อ ค ( ดำ ) S o n y D u a l S h o c k จำ น วน 2 ชิ้ น
โ ซ นี่ M e m o r y C a r d 8 M B ( ดำ ) จำ น ว น 1 ชิ้ น
ฐ า น ว า ง เ ค รื่ อ ง แ น ว ตั้ ง / น อ น จำ น ว น 1 ชิ้ น
ชุ ด ก ร อ ง ฝุ่ น จำ น ว น 1 ชุ ด
ส า ย S - V i d e o , ป ลั๊ ค กั น ไ ฟ ก ร ะ ช า ก, คู่ มื อ
เ ก ม ส์ ดี วี ดี จำ น ว น 1 0 แ ผ่ น ( เ ลื อ ก ไ ด้ )
P A C K A G E 2
เ ค รื่ อ ง สี ข า ว ร า ค า 1 2 , 5 0 0 บ า ท
อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น ก ล่ อ ง มี
จ อ ย อ น า ล็ อ ค ( ขาว ) S o n y D u a l S h o c k จำ น วน 2 ชิ้ น
โ ซ นี่ M e m o r y C a r d 8 M B ( ขาว ) จำ น ว น 1 ชิ้ น
ฐ า น ว า ง เ ค รื่ อ ง แ น ว ตั้ ง / น อ น จำ น ว น 1 ชิ้ น
ชุ ด ก ร อ ง ฝุ่ น จำ น ว น 1 ชุ ด
ส า ย S - V i d e o , ป ลั๊ ค กั น ไ ฟ ก ร ะ ช า ก, คู่ มื อ
เ ก ม ส์ ดี วี ดี จำ น ว น 1 0 แ ผ่ น ( เ ลื อ ก ไ ด้ )
เ ก ม ส์ G T 4 แ ผ่ น แ ท้ จำ น ว น 1 แ ผ่ น

PACKAGE 3
เ ค รื่ อ ง สี เ งิ น ร า ค า 1 3 , 0 0 0 บ า ท
อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น ก ล่ อ ง มี
จ อ ย อ น า ล็ อ ค ( เ งิ น ) S o n y D u a l S h o c k จำ น วน 2 ชิ้ น
โ ซ นี่ M e m o r y C a r d 8 M B จำ น ว น 1 ชิ้ น
ฐ า น ว า ง เ ค รื่ อ ง แ น ว ตั้ ง / น อ น จำ น ว น 1 ชิ้ น
ชุ ด ก ร อ ง ฝุ่ น จำ น ว น 1 ชุ ด
ส า ย S - V i d e o , ป ลั๊ ค กั น ไ ฟ ก ร ะ ช า ก, คู่ มื อ
เ ก ม ส์ ดี วี ดี จำ น ว น 1 0 แ ผ่ น ( เ ลื อ ก ไ ด้ )
เ ก ม ส์ ร ว ม 2 0 0 4 แ ผ่ น แ ท้ จำ น ว น 1 แ ผ่ น

อุ ป ก ร ณ์ อื่ น ๆ
เ ม โ ม รี่ ก า ร์ ด S O N Y 8 M B ร า ค า 9 0 0 บ า ท / ชิ้ น
N e t w o r k A d a p t e r ร า ค า 2 5 0 0 บ า ท / ชิ้ น
จ อ ย สั่ น S O N Y แ ท้ ร า ค า 9 0 0 บ า ท /ชิ้ น
ก ล้ อ ง E Y E T O Y ร า ค า 3 0 0 0 บ า ท / ชิ้ น
ฐ า น ว า ง เ ค รื่ อ ง แ น ว ตั้ ง/นอน ร า ค า 4 0 0 บ า ท / ชิ้ น
ฐ า น ว า ง เ ค รื่ อ ง ชุ ด M u l t i -T a p C o m b o + รีโมท
ร า ค า 2 0 0 0 บ า ท
จ อ ย สั่ น ไ ร้ ส า ย ร า ค า 1 5 0 0 บ า ท / ชิ้ น
ชุ ด แ ผ่ น ก ร อ ง ฝุ่ น ร าค า 4 0 0 บ า ท / ชิ้ น
จ อ L C D ติ ดเ ค รื่ อ ง ร า ค า 4 8 0 0 บ า ท / ชิ้ น
เ ก ม ส์ D V D แ ผ่ น ท อ ง ร าค า 8 0 บ า ท / แ ผ่ น
ข้ อ ดี- ข้อเสีย ข อ ง เ ค รื่ อ ง แ ต่ ล่ ะ สี
สีดำ - ดูแลรักษาง่าย, ราคาถูก, ลูกเล่นน้อย ,หาอะไหล่ง่าย
สีขาว - ดูแลรักษายาก, ราคาปานกลาง, ลูกเล่นเยอะ,หาอะไหล่ง่าย
สีเงิน - ดูแลรักษาง่าย, มีราคาสูง,ลูกเล่นเยอะมาก,หาอะไหล่ยาก
คำถ า ม - ต อ บ
Q . บ ริ ษั ท เ ร า ทำ ง า น ป ร ะ เ ภ ท ไ ห น ? เ ปิ ด ม า น า น เ ท่ า ใ ด ?
ตอบ จำ ห น่ า ย แ ล ะ นำ เ ข้ า เ ค รื่ อ ง เ ก ม ส์ อุ ป ก ร ณ์ จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ปิ ด
จำ ห น่ า ย แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า รม า แ ล้ ว ก ว่ า 3 ปี
Q . ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ไ ป แ ล้ ว รั บ ป ร ะ กั น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง ?
ตอบ รั บ ป ร ะ กั น ตั ว เ ค รื่ อ ง 1 ปี เ ต็ ม พ ร้ อ ม อ อ ก ใ บ รั บ ป ร ะ กั น น า ม บั ต ร
แ ล ะ ใ บ เ ส ร็ จ จ า กท า ง บ ริ ษั ท ใ ห้
Q . แ ล้ ว ถ้ า เ ค รื่ อ ง ผ ม เ สี ย ห ล่ ะ ผ ม จ ะ ส่ ง ยั ง ไ ง ?
ตอบ เ พี ย ง ท่ า น ก ด โ ท ร ห า เ ร า เ ร า จ ะ ส่ ง ช่ า ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ท า ง
บ ริ ษั ท ไ ป ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง ที่ บ้ า นท่ า น ทั น ที โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ด ๆ
Q . เ ค รื่ อ ง ที่ คุ ณ จำ ห น่ า ย เ ล่ น ไ ด้ 2 4 ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ เ ล่ น แ ผ่ น ก็ อ ป ปี้
ไ ด้ ห รื อ เ ป ล่ า ?
ตอบ แ น่ น อ น ที่ สุ ด เ พ ร า ะ I C ที่ เ ร า ใ ช้ คื อ D N S 3 นำ เ ข้ า จ า ก
ป ร ะ เ ท ศ อ เ ม ริ ก า โ ด ย ต ร ง ที่ ใ ช้กั น อ ย่ า ง แ ผ่ ร ห ล า ย ใ น ต่ า ง
ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง กั บ I C ที่ นำ เ ข้ า จ า ก จี น แ ล ะ ไ ต้ ห วั น
( B U C H I P , M e s i a h a , M 3 ) โ ด ย สิ้ น เ ชิ ง ใ น ด้ า น ค ว า ม ท นท า น
แ ล ะอ า ก า ร แ ท ร ก ซ้ อ น ต่ า ง ๆ อ า ทิ เ ช่ น อ า ก า ร ช็ อ ต ล ง หั ว อ่ า น,
อ า ก า ร ช็ อ ต ล ง แ ผ่ ง ว ง จ ร เ ค รื่ อ ง ฯ ล ฯ
Q . ทำ ไ ม ร า ค า ที่ เ ร า จำ ห น่ า ย ถึ ง แ พ ง ก ว่ า ที่ อื่ น ๆ ?
ตอบ I C ข อ ง B U C H I P ( 7 0 0 บ า ท ) ( M e s i a h a , M 3 )
ร า ค า อ ยู่ ที่ 1 2 0 0 บ า ท แ ต่ D N S 3 อ ยู่ ที่ 2 0 0 0 บ า ท
Q. แล้วคุณ จะซื้อเครื่องจากเราได้ อย่างไร ?
ตอบ เ พี ย ง โ ท ร ห า เ ร า เ ร า จ ะ ทำ ก า ร จั ด เ ต รี ย ม แ ล ะ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ใ ห้ ถึ ง
มื อ ท่ า น ภ า ย ใ น 1 วั น ทำ ก า ร ( ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ) โ ด ย พ นั ก ง า น เ ก็ บ
เ งิ น จ า ก ท า ง บ ริ ษั ท เ ร า พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง แ ล ะ ท ด ล อ ง เ ค รื่ อ งก่ อ น จ่ า ย
เ งิ น แ ล ะ ห า ก ท่ า น อ ยู่ ต่ า ง จั ง ห วั ด เ ร า มี บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ใ ห้ ถึ ง มื อ ท่ า น โ ด ย พ ก ง . ห รื อ โ อ น เ งิ น ผ่ า น ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ
บั ญ ชี เ ล ข ที่ 2 4 3 - 0 - 4 2 1 2 6 - 9 ส า ข า ย่ อ ย ร า ม คำ แ ห ง ซ อ ย 2 8
แ ล้ ว โ ท ร แ จ้ ง เ ร า วั น เ ว ล า เ ล ข ที่ ใ บ โ อ น แ ล ะ จำ น ว น เ งิ น ที่ โ อ น
ม า ยั ง เ ร า ห รื อ ท า ง E - M a i l : V G s L @ h o t m a i l . c o m . แ ล้ ว ท า ง
บ ริ ษั ท เ ร า จึ ง จ ะ ทำ ก า ร จั ด ส่ ง ใ ห้ ภ า ย ใ น 2 วั น ทำ ก า ร

ห ม า ย เ ห ตุ .
1 . ก า ร รั บ ป ร ะ กั น จ ะ สิ้ น สุ ด ทั น ที ห า ก ทำ ก า ร แ ก ะ ส ติ ก เ ก อ ร์ เ ค รื่ อ ง
ห รื อ งั ด แ ง ะ เ ค รื่ อ ง
2 . ก า ร รั บ ป ร ะ กั น นี้ ไ ม่ ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร จ ง ใ จ ทำ ล า ย เ ค รื่ อ ง อุ บั ติ เ ห ตุ
ทำ ห ล่ น แ ล ะ ทำ ต ก น้ำ
3. ร า ค า สิ น ค้ า อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ขึ้ น - ล ง ไ ด้ เ ส ม อ ต า ม ค่ า เ งิ น
U S ด อ ล ล่ า ห์ แ ล ะ ท า ง บ ริ ษั ท ข อ ส ง ว น สิ ท ธื์ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ร า ค า โ ด ย มิ ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ล่ ว ง ห น้ า
4 . ร้ า น โ ด ร า เ อ ม อ น เ ก ม ส์ ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น บ ริ ษั ท นำ เ ข้ า โ ด ย มี
ชื่ อ บ ริ ษั ท ว่ า วี ดี โ อ เ ก ม ส์ อิ ม พ อ ร์ ท จำ กั ด.
5 . สำ ห รั บ ลู ก ค้ า ร้ า น โ ด ร า เ อ ม อ น เ ก ม ส์ , ท่ า น ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ร้ อ ง
สิ ท ธิ ก า ร ป ร ะ กั น ไ ด้ ค ง เ ดิ ม

ห า ก ท่ า น ส น ใ จ เ ป็ น ตั ว แ ท น จำ ห น่ า ย ห รื อ มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ ใ น สิ น ค้ า
ข อ ง เ ร า ห รื อ มี ข้ อ ส ง สั ย แ ต่ ป ร ะ ก า ร ใ ด ท่ า น ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ที่
เ บ อ ร์ ข้ า ง ล่ า ง นี้

บ ริ ษั ท V I D E O - G A M E s I M P O R T จำ กั ด .
( โ ด ร า เ อ ม อ น - เ ก ม ส์ S h o p เ ดิ ม )
ถ . เ ย า ว ร า ช อ . พ ร ะ น ค ร เ ข ต พ ร ะ น ค ร ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 2 0 0
โ ท ร . 0 2 - 6 3 1 6 2 1 4 ก ด 1 , โ ท ร . 0 9 - 1 0 5 3 8 2 4 ( คุ ณ จี )ยี่ห้อ: SONYรุ่น: ไม่ระบุ
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: SALEต้องการ: ขาย
เลขบัตรประชาชน: ##########XXXIP Address: 202.57.140.76
ติดต่อ: Gอีเมล์: 
โทรศัพย์: 091053824มือถือ: ไม่ระบุ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: ไม่เปิดเผย

คำค้น:  บริษัธในจังหวัดภูเก็ต | เตรื่องเกมมือ2 | sony | สตั๊ดมือ2 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]